Regulamin strony

Regulamin strony 

§ 1 Dane ogólne

 1. Właścicielem strony www.quadra-net.pl [strona internetowa] jest QUADRA-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czochralskiego 8 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS0000266150, posiadająca NIP 728-26-28-031 
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 3. Oferta – oferta zamieszczona przez QUADRA-NET a na stronie.
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Operatorem i właścicielem strony internetowej www.quadra-net.pl  jest QUADRA-NET
 2. Przeznaczenie strony: rejestracja zgłoszeń naprawy sprzęt gospodarstwa domowego, IT, FOTO, GSM itp.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw QUADRA-NET.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, QUADRA-NET ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

 1. QUADRA-NET odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez QUADRA-NET na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże QUADRA-NET nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. QUADRA-NET udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 4. QUADRA-NET zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.
 5. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść QUADRA-NET nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
 6. QUADRA-NET zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie QUADRA-NET

§ 4 Obszar obowiązywania oferty

 1. Oferta internetowa QUADRA-NET jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa. 
 2. QUADRA-NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

§ 5 Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz QUADRA-NET bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów). 
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody QUADRA-NET, chyba że regulamin stanowi inaczej. 
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego. 

  § 6 Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§ 7 Ochrona prywatności

 1. QUADRA-NET, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez QUADRA-NET w celu:
  a) świadczenia usług (umowa – art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  b) realizacji zamówień (umowa – art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  c) archiwizacji (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu przechowywania danych w celach archiwalnych art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  d) w celach marketingowych usług i produktów ( zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO). Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
  e) udzielania odpowiedzi na pytania (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji przesłanego zapytania art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów QUADRA-NET związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP.
 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu korzystania z wybranych funkcjonalności strony, np. zadanie pytania za pomocą formularza kontaktowego, złożenie zamówienia.
 6. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
   • prawo dostępu do treści danych
   • prawo do sprostowania danych
   • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   • prawo do przenoszenia danych
  •   Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
   • prawo dostępu do treści danych
   • prawo do sprostowania danych
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  •   Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
   • prawo dostępu do treści danych
   • prawo do sprostowania danych
   • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. QUADRA-NET nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników
 8. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto QUADRA-NET może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
 9. Na żądanie właściwego urzędu QUADRA-NET ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 10. Bazy danych QUADRA-NET zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy QUADRA-NET w celach wymienionych powyżej. Pracownicy QUADRA-NET są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 11. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
 12. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail infolinia@quadra-net.com

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. QUADRA-NET dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw. 
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je QUADRA-NET poprzez wysłanie e-maila na adres infolinia@quadra-net.com
 3. QUADRA-NET zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.